Helsingin Taitoluisteluakatemia ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen suomenkielinen nimi on Helsingin Taitoluisteluakatemia ry ja ruotsinkielinen nimi Helsingfors Konståkningsakademi rf. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Helsinki Figure Skating Academy. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

 

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää taitoluistelua seuran toimialueella, niin että eri ikäisille luodaan mahdollisuuksia harrastaa monipuolisesti taitoluistelua edellytystensä ja tarpeidensa mukaan harrastus-, kilpa- tai huippu-urheilutasolla.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin periaatteet ja suvaitsevaisuus. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen liikuntakulttuurin edistäminen.

 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksen toteuttamiseksi seura:

 1.  Tarjoaa
  • luistelun perusopetusta
  • harjoitus- ja valmennustoimintaa jäällä ja oheisharjoituksissa
  • kilpailutoimintaa
  • näytöksiä
  • koulutustoimintaa
  • ja muuta liikunnallista toimintaa.
 2. Osallistuu keskusteluun paikallisten viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa taitoluistelu- ja liikuntakysymyksissä.
 3. Edistää liikunnan avulla tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja suvaitsevaisuutta.

 

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 1.  Harjoittaa tarkoitukseen liittyvää julkaisutoimintaa.
 2. Välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita.
 3. Harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.
 4. Järjestää huvitilaisuuksia, tavaran- ja rahankeräyksiä ja arpajaisia.
 5. Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
 6. Omistaa tai hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, arvopapereita tai muuta omaisuutta.

 

4 § Seuran jäsenyydet

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Taitoluisteluliitto ry:een, jonka sääntöjä se jäsenyhdistyksiä velvoittavin osin noudattaa. Lisäksi seura voi kuulua muihin tarpeelliseksi katsomiin yhteisöihin.

 

5 § Seuran jäsenet

Seuran jäseniä ovat varsinaiset ja juniorijäsenet sekä kunnia- ja kannattajajäsenet.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan Suomen Taitoluisteluliitto ry:n sääntöjä.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä 18 vuotta täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi hallitus voi hyväksyä seuran ohjattuun luistelutoimintaan osallistuvan alle 18-vuotiaan tämän huoltajan suostumuksella. Juniorijäsenestä tulee automaattisesti varsinainen jäsen hänen täyttäessään 18 vuotta.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen, eikä kunniajäseneltä peritä jäsenmaksua.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeushenkilön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuosikokouksen kulloinkin päättämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Varsinaiset jäsenet, juniorijäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat seuran vuosikokouksen vuosittain päättämät ja kulloinkin voimassaolevat liittymismaksut ja vuotuiset jäsenmaksut.

 

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero astuu voimaan heti, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan seuralle kaikki erääntyneet ja sitoumuksiin perustuvat maksut, ellei
seuran hallitus toisin päätä.

 

7 § Jäsenen eronneeksi katsominen

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 12 kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien.

 

8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

8.1 Yleinen periaate

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta yhdistyslaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä tai jos tämä toimii vastoin seuran tarkoitusperiä, rikkoo seuran sääntöjä tai seuran kokouksen tai seuran hallituksen päätöksiä, jättää jäsenille määrätyt maksut maksamatta, syyllistyy antidoping-rikkomukseen tai toimii törkeästi tai toistuvasti
vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätöksestä on lähetettävä kirjallinen ilmoitus erotetulle jäsenelle kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksestä lukien. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa kirjallisesti seuran hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sen postituspäivästä.

8.2 Dopingrikkomukset

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n/Suomen antidopingtoimikunta ADT:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Dopingrikkomuksia ovat mm.:

 •  kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
 • kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
 • kieltäytyminen dopingtestistä
 • dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
 • dopingtestin manipulointi
 • dopingaineiden hallussapito
 • dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen
 • dopingin edistäminen

Siltä osin kuin dopingrikkomus tapahtuu seuran järjestämässä kilpailussa tai harjoitustilanteessa, seuran hallituksen määräämänä seuraamuksena voi olla:

 • kilpailutuloksen mitätöinti
 • urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
 • urheilun toimintakielto
 • kirjallinen varoitus

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle, kansalliselle lajiliitolle ja kansainväliselle lajiliitolle.

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto (ISU) voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

8.3 Urheilun eettisten periaatteiden vastainen toiminta

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on mm.:

 1. Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
  • huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
  • esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena harjoituksissa, kilpailutilanteessa tai häiritsevä käyttäytyminen
   alkoholin vaikutuksen alaisena seuran muissa tapahtumissa
  • tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin.
 2. Epäasiallinen käyttäytyminen
  • törkeä kielenkäyttö, epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntöjen vastainen toiminta
   kilpailu- ja harjoitustilanteessa
  • kiusaaminen, kuten nimittely, uhkailu, mitätöivät eleet, perättömien tietojen levittäminen ja jättäminen
   ryhmän ulkopuolelle kilpailu- ja harjoitustilanteissa. Myös epäasiallinen käytös toisia
   kohtaan sosiaalisen median kanavissa kilpailu- ja harjoitustilanteissa sekä niiden ulkopuolella on
   kiusaamista
  • väkivalta ja/tai sukupuolinen häirintä kilpailu- ja harjoitustilanteessa tai näiden ulkopuolella
  • epäasiallista toimintaa on myös vaaran aiheuttaminen itselle tai toiselle.
 3. Urheiluhuijaus
  • kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
  • tuloksista etukäteen sopiminen
  • kilpailutapahtuman manipulointi
 4. Vedonlyönti
  • vedonlyönti omasta kilpailusta
 5. Lahjonta
  • tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen
   manipuloimiseksi

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen
mukaan kuin lajiliiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään.

Seuran hallitus voi antaa seuraamuksena epäurheilijamaisesta käytöksestä varoituksen tai kilpailu- ja harjoittelukiellon,jonka kesto voi olla korkeintaan 2 kuukautta. Törkeissä tai toistuvissa tilanteissa hallitus voi päättää jäsenen erottamisesta. Ennen seuraamuksen asettamista asianosaisella on oikeus tulla kuulluksi.

Erotetulla ei ole oikeutta saada takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Seuran valmentajalla on oikeus välittömästi poistaa urheilija harjoituksista ja kilpailuista, jos on perusteltu syy epäillä, että urheilija on vaaraksi itselleen tai muille esimerkiksi päihteiden käytön johdosta. Tapahtuneesta tulee raportoida hallituksen puheenjohtajalle.

 

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seuran vuosikokous on pidettävä vuosittain 31.3. mennessä.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta seuran internetsivuilla tai jäsenille lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla. Ennakkotieto kokouksen ajankohdasta on ilmoitettava seuran verkkosivuilla 30 päivää ennen kokousta.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 21 päivää ennen kokousta.

 

10 § Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään jäsenistön hallitukselle määräaikaan mennessä toimittamat aloitteet
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä hallituksen jäsenten palkkiot
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
 10. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 11. valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä
 12. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 13. vahvistetaan tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkiot
 14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

11 § Pöytäkirja

Seuran ja seuran hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja kahden valitun hallituksen jäsenen allekirjoitettava.

 

12 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Äänestys toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli joku äänioikeutettu sitä vaatii.

Jokaisella hallituksen jäseneksi hyväksymällä, liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella kahdeksantoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

13 § Hallitus

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon valitaan kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 2-4 varsinaista jäsentä. Lisäksi valitaan 2 varajäsentä yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita seuran varsinainen jäsen.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuorovuosin.

Hallitus voi valita lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitukseen on, mikäli mahdollista, kuuluttava tasapuolisesti edustajia seuran kilpa- ja harrasteluistelun piiristä.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan vuorovuosin. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, tulee varajäsen hänen sijalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtävänä on johtaa ja edustaa seuraa sekä hoitaa seuran asioita lain, näiden sääntöjen, seuran kokouksen päätösten sekä seuraa sitovien sääntöjen mukaisesti. Erityisesti hallituksen tulee:

 1. hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 2. hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta sekä kirjanpitoa
 3. laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintakautta varten
 4. määritellä seuran maksusäännöt
 5. laatia seuran vuosikertomus ja tilinpäätös
 6. kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat sekä toimeenpanna niiden päätökset
 7. puuttua sääntöjen rikkomuksiin ja ratkaista sen käsiteltäväksi jätetyt erimielisyydet
 8. valita seuran jäsenet seuran ulkopuolisiin toimielimiin ja kokouksiin
 9. tehdä seuran kokoukselle ehdotukset kunniajäsenten kutsumisesta
 10. nimittää avukseen tarpeelliset työryhmät
 11. valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän tehtävistään ja palkkauksestaan
 12. kehittää tasapuolisesti seuran kilpa- ja harrastetoimintaa kaikenikäisille
 13. ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

 

14 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. Seuran hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden yksin tai yhdessä muulle henkilölle.

 

15 § Tili- ja toimintakausi

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Toimintakausi noudattaa Suomen Taitoluisteluliiton virallista kilpailukautta 1.7. – 30.6., joka on myös hallituksen toimikausi. Seuran tilit, vuosikertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilin- tai toiminnantarkastajille maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilin- tai toiminnantarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa seuran hallitukselle viimeistään maaliskuun 31. päivä.

 

16 § Työryhmät

Seuran hallitus voi perustaa työryhmiä. Työryhmät voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa työryhmien tekemät oikeustoimet.

 

17 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä seuran kokouksen äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

18 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

Jos seura on päätetty purkaa tai se tulee lakkautetuksi, sen varat on luovutettava purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla taitoluistelua kehittävään tarkoitukseen. Selvitysmiehinä (yksi tai useampi) toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 

19 § Yleisiä määräyksiä

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.