Toimintaohjeet epäasiallisen käytöksen tapausten käsittelyyn

Helsingin Taitoluisteluakatemia ry (myöh. Akatemia) haluaa tarjota lapsille ja nuorille kannustavan yhteisön, jossa jokaisen luistelijan on turvallista harrastaa ja kilpailla, valmentajien valmentaa ja toimihenkilöiden tehdä tehtävänsä. Seuralla on omat säännöt yhteiselle toiminnalle ja seura kannustaa ryhmiä kirjoittamaan omat sääntönsä ylös. Akatemiassa on nollatoleranssi häirinnälle, kiusaamiselle eikä syrjinnälle.

Ristiriitatilanteita varten Akatemiassa on käytössä matalan kynnyksen puuttumisen malli. Matalan kynnyksen mallin tavoitteena on selvittää ristiriidat heti tapahtumahetkellä asianosaisten kesken. Mikäli tämä ei riitä, epäasiallinen käytös jatkuu tai kyseessä on valmentajan, vanhemman tai toimihenkilön epäasiallinen käytös, tilanne käsitellään hallituksen vahvistaman toimintamallin mukaisesti. Tärkeää epäasiallisen käytöksen käsittelyssä on läpinäkyvyys, reiluus ja avoimuus. Kaikkia urheilijoita, vanhempia, valmentajia ja seurantoimihenkilöitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti.

Akatemian hallitus nimeää hallituskausittain henkilöt, jotka ottavat valitukset vastaan. Kaudella 2019-2020 henkilöt ovat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

 

Toimintaohje luistelijoille ja vanhemmille

Ristiriitatilanteissa toimi seuraavasti:

 1. Kerro tilanteesta, näkemästäsi ja kokemastasi asianosaisille. Kerro suoraan, että hänen käytöksensä on ei-toivottua ja koet sen häiritsevänä. Pyydä, että asia selvitetään. Arjessa kohtaamme monenlaisia ristiriitatilanteita ja parhaiten ne selviävät heti tapahtumapaikalla tai mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen. Harjoituksissa tai muissa joukkuetapahtumissa tapahtuvan epäasiallisen käytöksen ensisijainen yhteyshenkilö on valmentajat tai joukkueenjohtaja. Ole heihin rohkeasti yhteydessä. Seuran toimihenkilöt ja valmentajat on koulutettu käsittelemään ristiriitatilanteita. Jos et voi tai halua kertoa asiastasi suoraan kiusaajalle/häiritsijälle, käänny asiassasi valmentajan/ohjaajan, jonkun muun turvalliseksi kokemasi aikuisen tai Et ole yksin -palvelun puoleen.
 2. Ristiriitatilanne käsitellään asianosaisten kesken mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Jokaisessa ristiriitatilanteessa ja sen selvittämisessä kunnioitetaan kokemusta. Jos kokemus loukkaavasta käytöksestä on syntynyt, sitä ei kiistetä, kielletä eikä siitä aiheudu asiasta kertovalle harmia.
 3. Voit myös ottaa yhteyttä havaitessasi tai kohdatessasi epäasiallista kohtelua
  • Oman seurasi puheenjohtajaan tai muuhun nimettyyn vastuuhenkilöön
  • Suomen Taitoluisteluliiton puheenjohtajaan tai varapuheenjohtajaan, joka on nimetty häirintävaltuutetuksi
  • Suoraan SUEKn ILMOita urheilurikkomuksesta verkkosivustolle tehdäksesi ilmoituksen
  • Viranomaisiin (lastensuojelu, poliisi)

  Mikäli toiminta jatkuu, kirjaa ylös milloin ja missä ne ovat tapahtuneet, keitä on ollut paikalla ja mitä on tapahtunut.

Mikäli epäasiallinen toiminta jatkuu tai kyseessä on valmentajan, vanhemman tai toimihenkilön epäasiallinen käytös, toimitaan seuraavasti:

 1. Ole yhteydessä Taru Salmeen tai Essi Kuikkaan ja kerro epäasiallisesta käytöksestä.
  Yhteydenoton aikana kirjataan ylös valituksen sisältö, päivämäärä ja valituksen tekijä. Jokainen valitus viedään nimettömän hallitukselle tiedoksi ja hallitus päättää puolueettomat käsittelijät valitukselle. Rikos- ja lastensuojeluasioissa hallitus on yhteydessä viranomaisiin.
 2. Osapuolia kuullaan luottamuksellisesti
  Käsittelijät kuulevat kaikkia osapuolia, jonka jälkeen tavataan yhteisesti, käydään tilanne molempien puolien osalta läpi ja sovitaan jatkosta. Tapaamisista pidetään pöytäkirjaa ja asianosaiset hyväksyvät ne allekirjoituksella. Pöytäkirjaan kirjataan keskustelun pääpointit ja sovitut jatkotoimenpiteet. Jos valituksen tekijä ei halua tulla esiin nimellä, kaikkia osapuolia kuullaan luottamuksellisesti. Alaikäisiä lapsia kuultaessa vanhemmilta pyydetään lupa ja heillä on mahdollisuus osallistua kuulemiseen. Kuulemisen aluksi asianosaisille kerrotaan selkeästi miksi henkilöä kuullaan ja kerrotaan, miten prosessi tulee etenemään. Kuulemisista pidetään pöytäkirjaa ja jokaisella on oikeus lukea itseään koskevat kirjaukset.
 3. Tehdään päätökset jatkotoimenpiteistä
  Toimenpiteet päätetään seuran sääntöjen mukaisesti. Kurinpidollisista toimenpiteistä koskien valmentajia tai muita aikuisia, päättää aina seuran hallitus. Käsittelystä tehdään kirjallinen yhteenveto, johon kirjataan toimenpiteet, kuulemiset ja tehdyt päätökset.
 4. Tiedottaminen
  Päätöksestä informoidaan asiaankuuluvia henkilöitä. Valituksen tehneelle henkilölle kerrotaan valitusprosessin etenemisestä ja ratkaisuista perusteluineen. Hallitus päättää, milloin asiasta viestitään koko seuralle. Häirintä- ja väkivaltatapauksissa tilanne käsitellään ryhmässä ja annetaan urheilijoille mahdollisuus tulla puhumaan asiasta myös myöhemmin.

 

Toimintaohje hallitukselle, valmentajille ja toimihenkilöille

 1. Valitus vastaanotetaan ja otetaan vakavasti
  Yhteydenottajaa kiitetään yhteydenotosta ja häntä kuunnellaan kiireettömästi. Pahoitellaan henkilön kokemaa epäasiallista kohtelua ja otetaan hänen ilmaisemansa huoli vakavasti. Otetaan vastuu tapahtuneesta ja asian eteenpäinviemisestä. Ennen asian selvittämistä ei luvata yhtä tai toista lopputulemaa asialle. Luvataan seuraava yhteydenottoaika ja pidetään siitä kiinni, vaikka asia ei olisikaan vielä edennyt. Valituksen vastaanottaja kirjaa ylös:

  • valituksen sisällön
  • päivämäärän
  • kuka on ottanut valituksen vastaan
  • ilmoittajan nimen, jos se on tiedossa.

  Jos valituksen vastaanottaa muu kuin seurassa etukäteen nimetty henkilö, niin toimii hän kuten yllä ja toimittaa valituksen seurassa asiasta vastaavalle henkilölle.

 2. Päätetään kuka tapausta käsittelee
  Akatemian hallitus on etukäteen nimennyt henkilöt, jotka ensisijaisesti käsittelevät valituksia. Nämä henkilöt (puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja) tuovat jokaisen valituksen nimettömänä hallitukselle tiedoksi. Jokaisen tapauksen käsittelyssä huomioidaan käsittelijöiden puolueettomuus erikseen. Valituksen tai huolen aiheet voivat nostaa voimakkaita tunteita, joten on tärkeää, että reilun prosessin takaamiseksi asiaa käsittelevät henkilöt eivät suoraa liity tapaukseen. Jos Akatemiasta ei löydy tarpeeksi puolueettomia henkilöitä käsittelemään tapausta voi ulkopuolista henkilöä pyytää mukaan, esimerkiksi lajiliitosta tai toisesta seurasta mahdollisuuksien mukaan. Joissain tapauksissa voi oma valmentaja olla sopiva henkilö käsittelemään tapausta, esimerkiksi ryhmän tai joukkueen sisäisissä kiusaamistapauksissa. Varmistetaan, että tapausta käsittelevä henkilö saa tarvittaessa tukea.
 3. Arvioidaan rikos- ja lastensuojeluilmoituksen tarve
  Hallitus arvioi yhdessä yhdessä asiaankuuluvien tahojen kanssa, onko kyseessä laiton toiminta vai seurassa itse selvitettävä tapaus. Jos tilanne on epävarma tai hallitus ei ole yksimielinen siitä, onko kyseessä rikos, kysytään neuvoa suoraan poliisilta tai rikosuhripäivystyksestä kertomatta uhrin nimeä. Jos Akatemia päättää tehdä rikosilmoituksen, mahdollisen rikoksen jatkokäsittely jätetään viranomaisille. Seuran sääntöjen vastaiseen muuhun toimintaan voidaan noudattaa tavallista kurinpidollista prosessia. Jos huoli herää ala-ikäisen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, on tehdään lastensuojeluilmoitus. Lastensuojeluilmoituksessa neuvoa pyydetään oman alueen päivystävältä lastensuojelun sosiaalityöntekijältä.
 4. Osapuolten kuuleminen, kun ei ole syytä epäillä rikosta
  Kaikilla osapuolilla on oikeus tulla kuulluksi. Nämä kuulemiset kirjataan ylös ja kuulluthenkilöt saavat mahdollisuuden lukea heistä kirjatut tiedot kuulemisen jälkeen. Kirjauksiin merkitään seuraavat asiat:

  • ketä on kuultu
  • milloin
  • ketkä ovat olleet paikalla
  • kuulemisten sisältö
  • mitä on sovittu jatkosta

  Osapuolia kuullaan luottamuksellisesti. Kun kuullaan alaikäisiä, vanhempia informoidaan asiasta ja heiltä pyydetään lupa sekä annetaan mahdollisuus olla mukana kuulemisessa. Vanhempia tulee informoida jälkikäteen, mistä on puhuttu, ja millaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty. Kuulemisen aluksi asianosaisille kerrotaan selkeästi miksi henkilöä kuullaan, ei kyseenalaisteta hänen kertomaansa ja kerrotaan, miten prosessi tulee etenemään. Jos valituksen tekijä haluaa syystä tai toisesta pysyä tuntemattomana tai valitus tulee kolmannelta osapuolelta, pyritään kuulemaan osapuolia yleisesti. Esimerkiksi, jos valituksen tekijä on vanhempi, mutta ei tiedetä kuka, kerätään kokemuksia ja palautetta vanhemmilta yleisesti ja luottamuksellisesti.

 5. Päätökset
  Tehdään päätös jatkotoimenpiteistä. Akatemian kaikessa toiminnassa on ensisijaisena lapsen tai nuoren etu. Toimenpiteet päätetään seuran sääntöjen mukaisesti. Kurinpidollisista toimenpiteistä koskien valmentajia tai muita aikuisia, päättää aina seuran hallitus. Seuran hallitusta tulee informoida kaikista häirintä- ja väkivaltatapauksista viipymättä.
 6. Kirjallinen yhteenveto
  Käsittelystä tehdään kirjallinen yhteenveto ja se säilytetään 12 kuukautta asian käsittelyn päätettyä. Yhteenvetoon kirjataan toimenpiteet, kuulemiset ja tehdyt päätökset.
 7. Tiedottaminen
  Päätöksestä informoidaan asiaankuuluvia henkilöitä. Jos valitus tai huoli on tullut suoraan yksityishenkilöltä, esimerkiksi vanhemmalta tai urheilevalta nuorelta, kerrotaan hänelle valitusprosessin etenemisestä ja ratkaisuista perusteluineen. Jos valitus on tullut lajiliitosta, toimitetaan raportti selvityksestä lajiliitolle. Hallitus päättää, milloin asiasta viestitään koko seuralle. Häirintä- ja väkivaltatapauksissa tilanne käsitellään ryhmässä ja annetaan urheilijoille mahdollisuus tulla puhumaan asiasta myös myöhemmin.