Stadgar för Helsingfors konståknings akademi rf.

1 § Föreningens namn och hemort

Föreningens finska namn är Helsingin Taitoluisteluakatemia ry och det svenska namnet Helsingfors Konståkningsakademi rf. Föreningens inofficiella namn på engelska är Helsinki Figure Skating Academy.

Föreningens hemort är Helsingfors och dess officiella språk är finska och svenska.

I dessa stadgar används benämningen klubb om föreningen.

 

2 § Klubbens syfte

Klubbens syfte är att främja konståkning inom klubbens verksamhetsområde så att människor i olika åldrar får möjlighet att på ett mångsidigt sätt ägna sig åt konståkning enligt vars och ens förutsättningar och behov såväl på hobby-, tävlings- som toppidrottsnivå.

Grunden för klubbens verksamhet utgörs av idrottens etiska värden, sportens principer om rent spel och tolerans. Målet med verksamheten är att främja en övergripande, jämlik och likvärdig idrottskultur.

 

3 § Fullföljande av syftet

Klubben fullföljer sitt syfte genom att:

 1. Erbjuda
  • grundundervisning i skridskoåkning
  • tränings- och coachningsverksamhet på is och på träningar vid sidan om
  • tävlingsverksamhet
  • ppvisningar
  • utbildningsverksamhet
  • och andra fysiska aktiviteter.
 2. Delta i diskussioner om konståkning och idrott med lokala myndigheter och andra organisationer.
 3. Främja jämlikhet, likvärdighet och tolerans med hjälp av idrotten.

 

För att stöda verksamheten kan klubben:

 1. Bedriva publikationsverksamhet i anslutning till syftet.
 2. Förmedla idrottsutrustning, kläder och tillbehör till sina medlemmar utan vinstsyfte.
 3. Idka näringsverksamhet som direkt hänför sig till klubbens syfte eller som anses ha ringa ekonomisk betydelse.
 4. Ordna nöjestillställningar, insamlingar av pengar och saker samt lotterier.
 5. Ta emot understöd, donationer och testamenten.
 6. Äga eller förfoga över fastigheter, värdepapper eller annan för verksamheten nödvändig egendom.

 

4 § Klubbens medlemskap

Klubben är medlem i Finlands Konståkningsförbund (Suomen Taitoluisteluliitto ry), och följer dess stadgar till de delar som förpliktigar medlemsföreningarna. Dessutom kan klubben höra till andra sammanslutningar som den anser vara nödvändiga.

 

5 § Klubbens medlemmar

Klubbens medlemmar är ordinarie och juniormedlemmar samt heders- och understödande medlemmar.

Som ordinarie medlem i klubben kan styrelsen godkänna en person som förbinder sig att följa klubbens stadgar och beslut. Utöver klubbens stadgar förbinder sig en klubbmedlem att följa Finlands Konståkningsförbunds stadgar.

Som ordinarie medlem i klubben kan styrelsen godkänna en person över 18 år. Som juniormedlem i klubben kan styrelsen med vårdnadshavarens samtycke godkänna en person under 18 år som deltar i klubbens ledda skridskoverksamhet. En juniormedlem blir automatiskt ordinarie medlem när hen fyller 18 år.

På framställning av styrelsen kan klubbmötet kalla en person till hedersmedlem. Detta är en person som på ett betydande sätt har främjat klubbens verksamhet. En hedersmedlem erhåller ett livslångt medlemskap och behöver inte betala någon medlemsavgift.

Till understödande medlem kan klubbens styrelse godkänna en privat- eller juridisk person som stöder klubbens verksamhet genom att erlägga medlemsavgiften för understödande medlemmar, vilken årsmötet årligen fastställer. Den understödande medlemmen har yttranderätt, men inte rösträtt vid klubbens möten.

Ordinarie medlemmar, juniormedlemmar och understödande medlemmar erlägger de anslutningsavgifter och medlemsavgifter som årligen fastställs av årsmötet och som gäller vid tidpunkten i fråga.

 

6 § Utträde ur klubben

En medlem har rätt att utträda ur klubben genom att skriftligen anmäla detta till styrelsen eller dess ordförande eller genom att vid klubbens möte anmäla detta för anteckning i protokollet. Utträdet träder i kraft omedelbart, men medlemmen som utträder är skyldig att betala alla avgifter som förfallit till betalning och avgifter som bygger på åtaganden om inte annat beslutas av klubbens styrelse.

 

7 § När anses en medlem ha utträtt

Styrelsen kan anse att en medlem har utträtt ur klubben om medlemmen har underlåtit att betala sin medlemsavgift under 12 månader efter förfallodagen.

 

8 § Uteslutning av medlem och andra disciplinära åtgärder

8.1 Allmän princip

Styrelsen kan utesluta en medlem ur klubben när förutsättningarna som föreskrivs i föreningslagen uppfylls eller om medlemmen agerar i strid med klubbens syfte, bryter mot klubbens stadgar eller beslut fattade av klubbmötet eller -styrelsen, inte betalar fastställda medlemsavgifter, gör sig skyldig till dopingförseelse eller agerar grovt eller upprepade gånger i strid med idrottens etiska principer.

I beslutet om uteslutning ska orsaken till uteslutningen anges. Innan beslut om uteslutning fattas ska medlemmen beredas möjlighet att bli hörd, förutom när anledningen till uteslutningen är att medlemmen underlåtit att betala medlemsavgiften. Beslutet om uteslutning ska skickas skriftligen till den uteslutna medlemmen inom 14 dagar efter beslutet. Beslutet om uteslutning kan överklagas skriftligen till klubbens styrelse inom trettio (30) dagar efter att beslutet postats.

8.2 Dopingförseelser

En klubbmedlem förbinder sig att följa gällande regelverk för antidoping som fastslagits av Finlands centrum för etik inom idrotten rf FCEI / Finlands Antidopingkommitté ADK samt antidopingregelverken för det Internationella grenförbundet och Internationella olympiska kommittén.

Påföljderna av dopingförseelser för en medlem i klubben har fastställts i nämnda antidopingregelverk.

Dopingförseelser är bland andra:

 • förbjuden substans eller bevis för användning av en förbjuden metod som hittats i ett prov som tagits från en idrottares kropp
 • användning eller försök till användning av en förbjuden substans eller metod
 • vägran att genomgå ett dopingtest
 • undvikande av dopingkontroll och försummande av anmälningsskyldigheten
 • manipulation av dopingtestet
 • innehav av dopingämnen
 • spridning av dopingämnen och -metoder
 • främjande av doping

Till den del en dopingförseelse inträffar under en tävling eller träning som klubben ordnar, kan klubbens styrelse ålägga någon av följande påföljder:

 • ogiltigförklara tävlingsresultat
 • underkänna resultaten från ett idrottsevenemang
 • utfärda verksamhetsförbud inom sporten
 • skriftlig varning

En klubbmedlem kan bli skyldig att ersätta klubben, det nationella grenförbundet och det internationella grenförbundet för den skada som hen orsakat dessa på grund av sin dopingförseelse.

Det nationella grenförbundet, eller i dess ställe eller i tillägg det internationella grenförbundet (ISU), kan besluta om vilken påföljd som en klubbmedlem ska påföras för en dopingförseelse och om övriga disciplinära åtgärder på det sätt som fastställts i de ovannämnda antidopingregelverken, reglerna och reglerna i bestämmelser på lägre nivå.

8.3 Agerande i strid med idrottens etiska principer

Verksamhet som strider mot idrottens etiska principer är bl.a.:

 1. Användning av substanser som är främmande för idrotten
  • använda eller främja användning av droger och dopingämnen
  • uppträda under påverkan av alkohol på träningar, i tävlingssituationer eller uppvisa ett störande beteende under påverkan av alkohol vid andra klubbevenemang
  • förknippa användningen av tobak och tobaksvaror med idrottsevenemang.
 2. Olämpligt beteende
  • grovt språkbruk, kritisera någon osakligt, vilseleda domare och annan regelstridig aktivitet vid tävlingar och träningar
  • mobbning, såsom att använda öknamn, hot, nedvärderande gester, sprida falsk information och att lämna någon utanför i tävlings- och träningssituationer. Mobbning är även att bete sig olämpligt gentemot andra i sociala medier på tävlingar och träningar och också utanför dessa
  • våld och/eller sexuella trakasserier i eller utanför tävlings- och träningssituationer
  • olämpligt beteende är också att utsätta sig själv eller andra för fara.
 3. Idrottsfusk
  • manipulation av tävlingslokal eller -utrustning
  • komma överens om resultaten i förväg
  • manipulation av tävlingsevenemang
 4. Vadslagning
  • vadslagning om egen tävling
 5. Korruption
  • givande av muta eller försök till givande av muta till domare, medtävlare, tränare eller funktionärer för att manipulera ett resultat

För en handling som strider mot de etiska principerna inom idrotten är påföljden det straff som grenförbundet bestämt i enlighet med vad som föreskrivs i stadgarna för grenförbundet eller i tävlingsreglerna.

Som en påföljd av osportsligt uppträdande kan klubbens styrelse utfärda en varning eller ge tävlings- och träningsförbud i högst 2 månader. I grova eller upprepade fall kan styrelsen besluta om uteslutning av en medlem. Innan en påföljd åläggs har den berörda parten rätt att bli hörd.

En utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka de avgifter hen erlagt till klubben.

En klubbtränare har rätt att omedelbart avlägsna en idrottare från träningar och tävlingar om det finns berättigad anledning att misstänka att idrottaren är en fara för sig själv eller andra, till exempel genom att använda rusmedel. Händelsen ska rapporteras till styrelsens ordförande.

 

9 § Klubbens ordinarie och extra möten

Klubbens årsmöte ska hållas årligen före 31.3.

Extra klubbmöte ska hållas då styrelsen anser att det finns skäl därtill, klubbmötet så beslutar eller då minst en tiondedel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen framställt krav till föreningens styrelse på att ett möte ska hållas för behandling av ett angivet ärende. I kallelsen till det extra mötet ska skälet till mötet anges. Ett extra möte ska hållas senast en månad efter det att medlemmarna har framställt krav på ett möte på sådant sätt som beskrivs ovan.

Kallelse till ordinarie och extra klubbmöte ska publiceras minst 14 dagar före mötet på klubbens webbplats eller ett kallelsebrev skickas till varje medlem per post eller e-post. Förhandsinformation om mötestidpunkten ska meddelas på klubbens webbplats 30 dagar före mötet.

Ärenden som klubbmedlemmarna önskar att årsmötet behandlar, ska meddelas skriftligen till styrelsen minst 21 dagar före mötet.

 

10 §Årsmöte

Vid klubbens årsmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
 6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga
 7. initiativ som medlemmarna lämnat in till styrelsen inom utsatt tid behandlas
 8. verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek och styrelseledamöternas arvoden fastställs
 9. val av styrelseordförande eller vice ordförande
 10. val av övriga styrelseledamöter i stället för dem som är i tur att avgå
 11. val av två suppleanter till styrelsen
 12. val av en eller två verksamhetsgranskare och en suppleant eller en revisor eller två revisorer och en suppleant
 13. arvoden till revisor och verksamhetsgranskare fastställs
 14. övriga ärenden som anges i möteskallelsen behandlas

 

11 § Protokoll

Protokoll ska föras vid klubbens och klubbstyrelsens möten. Protokollen från klubbens styrelsemöten ska undertecknas av mötesordföranden och två valda styrelseledamöter.

 

12 § Omröstning

Som mötets beslut gäller den åsikt som vid omröstning fått mer än hälften av rösterna. Personärenden avgörs så att de som har fått flest röster väljs. Om rösterna faller jämnt vid personval, avgör lotten. I övriga ärenden vinner den åsikt som mötesordföranden har understött. Omröstningen förrättas med slutna sedlar, ifall en röstberättigad person så kräver.

Varje ordinarie medlem över 18 år har en röst, under förutsättning att medlemmen är godkänd av styrelsen, har betalat sin anslutningsavgift och före mötet sin medlemsavgift. Det är inte möjligt att rösta med fullmakt.

 

13 § Styrelsen

Klubbens verksamhet och ekonomi sköts av styrelsen, som har en ordförande, en vice ordförande och 2-4 ordinarie ledamöter som utses för två verksamhetsperioder i taget. Dessutom väljs 2 suppleanter för en verksamhetsperiod åt gången.

En ordinarie klubbmedlem kan väljas till styrelseledamot.

Hälften av de ordinarie styrelseledamöterna är årligen i tur att avgå, ordföranden och vice ordföranden turvis vartannat år.

Styrelsen kan dessutom utse en sekreterare, kassör och andra nödvändiga funktionärer, som även kan väljas utanför styrelsen.

Styrelsen bör, om möjligt, bestå av lika många representanter för klubbens tävlings- och hobbyskridskoåkning.

Styrelsens ordförande och vice ordförande väljs turvis vartannat år för två verksamhetsperioder i taget. Om en medlem under sin mandatperiod blir förhindrad att sköta sina uppgifter, ska suppleanten träda in i stället för hen under återstoden av perioden.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denna är förhindrad på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna skriftligen så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller då denna är förhindrad vice ordföranden medräknade, är närvarande. Ärenden som behandlas av styrelsen avgörs med enkel majoritet.

Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst. Vid val avgör emellertid lotten.

Styrelsen ansvarar för att leda och företräda klubben och för att sköta klubbens angelägenheter i enlighet med lagen, dessa stadgar, beslut tagna vid klubbmöten och för klubben bindande regler. Styrelsen ska i synnerhet:

 

 1. godkänna och utesluta medlemmar och föra en förteckning över klubbens medlemmar
 2. sköta klubbens ekonomi och egendom samt bokföring
 3. utarbeta en verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsperiod
 4. fastställa klubbens betalningsregler
 5. upprätta klubbens årsberättelse och bokslut
 6. sammankalla klubbens möten och bereda ärenden till mötena samt verkställa beslut tagna vid mötena
 7. ingripa i regelöverträdelser och lösa tvister som lämnats till den för behandling
 8. välja klubbmedlemmar till externa organ och möten
 9. för klubbmötet föreslå personer som kunde kallas till hedersmedlemmar
 10. tillsätta nödvändiga arbetsgrupper till sin hjälp
 11. välja och säga upp klubbens anställda funktionärer och komma överens om deras uppgifter och löner
 12. utveckla klubbens tävlings- och hobbyverksamhet för alla åldrar på ett jämlikt sätt
 13. vidta andra åtgärder som ligger i klubbens intresse

 

14 § Tecknande av klubbens namn

Klubbens namn tecknas av ordföranden ensam eller av vice ordföranden tillsammans med en annan styrelseledamot. Klubbens styrelse kan bevilja en annan person rätt att teckna föreningens namn ensam eller tillsammans med en annan.

 

15 § Räkenskaps- och verksamhetsperiod

Klubbens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår. Verksamhetsperioden följer Finlands konståkningsförbunds officiella tävlingssäsong 1.7 – 30.6, vilket också är styrelsens mandatperiod. Klubbens bokföring, årsberättelse och andra nödvändiga dokument ska överlämnas till revisorerna eller verksamhetsgranskarna senast
den 15 mars. Revisorerna eller verksamhetsgranskarna ska lämna in sin revisionsberättelse till klubbstyrelsen senast den 31 mars.

 

16 § Arbetsgrupper

Klubbens styrelse kan bilda arbetsgrupper. Arbetsgrupperna kan besluta om sin interna verksamhet dock så att klubbstyrelsen bekräftar de rättshandlingar som görs av arbetsgrupperna.

 

17 § Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar ska fattas vid klubbens möte med minst tre fjärdedelars majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen vid klubbmötet. Stadgeändringen ska anges i möteskallelsen.

 

18 § Upplösning av klubben

Beslut om upplösning av klubben ska fattas vid klubbens möte med minst tre fjärdedelars majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. Upplösningen av klubben ska anges separat i möteskallelsen.

Om man besluter att klubben upplöses eller den läggs ner, ska dess tillgångar överlåtas för att utveckla konståkningen på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning. Likvidatorerna (en eller flera) väljs av mötet.

Upplösningen av klubben ska meddelas till föreningsregistret.

 

19 § Allmänna bestämmelser

Utöver dessa stadgar följs gällande bestämmelser i föreningslagen.